Desktop content! www.merho.net f5
i.NET e

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Download Geez font

 

ርእሲ ዓንቀጽ Editorial

 

ዜና News

 

ዜና Video ane Pictures

 

Home

News & Articles

Radio & Video Programs

Interviews

Images

Documents

Links

Archive

Contact Us

 

ንቑሕን ዝተወደበን ተሳትፎ ዝሓትት ሃገራውን መድረኻውን ውራይ

እዞም ወቕቲ እናመረጹ፡ ኣብ ዝተጸንዑን ዝተመመዩን፡ ንቕኑዓት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ከውሊ ብምግባር፡ ብዝረቀቐ ስልቲ እናተመስርሑ ክጋውሑ ዝጸንሑ ኣጀንዳታት ጥፍኣት፡ ምስ ግዜ ምብላዮም ኣይተርፎምን፡፡ ግን ከኣ፡ ሓደ ድሕሪ’ቲ ሓደ እናተመጋገቡ፡ ዕድመ ጎይቶኦም ርእሰ-ፋሽስቲ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ከናውሑ፤ ኣብ መሳርዕ ቃልሲ ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ተቓውሞ ሃገርና ድማ ብፍላይ እናሰሎዂ፡ ዓቕምታቶም ክበታትንዎ፣ ሕድሕድ ምጥርጣርን ዘይምትእምማንን ብምዕሟቕ፣ ቀንዲ ትኲረት መኸትኦም ኣዛቢዖም፡ ወርቃዊ ዕድላት ኣብ ምምካን ዝተጻወትዎ ኣሉታዊ ተራ ቀሊል ኣይኮነን፡፡

ምሉእ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቁ

 

ስሙር መኸተና ይደንፍዕ!

ብርግጽ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ዝሕተተሎም ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎም ገበናት ዝፈጸመ፡ የእዳዉ ብደም ዝጨቐወን ብጥልመት ዝሕተትን ናይ በጋሚንዶ ጃንዳ’ዩ፡፡ በዚ መንጽር፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ “ብገበን ኣንጻር ሰብኣዊ ፍጡር” ክኸሰስ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ትርጉም ዝወሃቦ ምዕባለ ጌርካ ክውሰድ ይከኣል፡፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ፈጺሙዎ ምስ ዘሎ በደላትን ኣውሪዱዎ ዘሎ ሓደጋታትን ግን፡ እዚ ዝተኸሰሰሉ ገበን ከፊላዊ’ዩ፡፡

ምሉእእ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቁ

“ጸላም ሰንበት”

ነዚ ጸሊም ታሪኽ ምዕራፍና፡ ንድሕሪት ተመሊስና ቁስልና ክንሓክኽ ዝገበረና፡ ኣብ'ዛ እልፊ ኣእላፍ ዋጋ ዝተኸፍላ፡ ብነጻነት ተደቢሳ ዝበልናያ ውልዶ ኤርትራና፡ ወራስ ዓራት ሕሉፋት ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ካልእ “ጸላም ሰንበት” ኣብ ልዕሊ ንጹሃት መንእሰያትና ብምፍጻሙ’ዩ፡፡ ዕለተ ሰንበት 03 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣስመራ፡ ብተመልከተለይ ኣድራጋ ጠያይቲ፡ ንጹሃት መናእሰያት ደቁ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኣብ ጽርግያታት ክስጥሑ ጌርዎም፡፡ እዚ ፍጻመ’ዚ ብባህሪኡን ኣተገባብርኡን ኣብ ዕለተ ሰንበት ዝተፈጸመ፡ ነታ ብነጻነት ዝተደበስናያ “ጸላም ሰንበት” ዝደገመ ናይ ደመኛ ጸላእቲ ህዝብታት ኤርትራ ተግባራዊ መግለጺ’ዩ፡፡

ምሉእ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቁ

 

 

 

ሰብኣውነት ኣልቦ፡ ብህዝቡ ዝጨከነ ፋሽስታዊ ስርዓት፤

ኣብ ሃገርና ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ደጋጊምካ እንክትሓስብ፡ ድቃስ ዝኸልኡ ክውንነታት ተስተብህል። ብፍላይ እዚ ኣብ ስልጣን ተኾዲጩ ዘሎ ጉጅለ፡ ኣብ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና፡ ብህዝቢ ተሓብሒቡ ዝዓበየን ናብ ስልጣን ዝበቕዐን ምዃኑ ክትዝክር እንከሎኻ ኣዝዩ የሰንብድን የደንጹን። ምእንቲ ህዝቢ እጋደል ኣሎኹ፡ መጻኢት ኤርትራ ዓዲ ሰላም፣ ዓዲ እንጀራ፣ ዓዲ ሕረስ ሓረስታይ፣ ንገድ ነጋዳይ ክትከውን እያ፤ ወረ ኣብ ቃልሲ ሚልዮን ቅርሺን፡ ሓደ ቅርሺ ዝኸፈለን ማዕረ ዝነብረላ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ ኢሉ ዝተመባጸዐ መሪሕነት ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ምስ ገበተ፡ ብኽንዲ'ዚ ዝኣክል፡ ኣብ ልዕሊ ሓብሓቢኡ ዝኾነ ህዝቢ ዝጨከነሉ ምስጢር እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ፡ ዛጊት መልሲ ዘይተረኸቦ እዩ።

ምሉእ ትሕዝትቶ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቁ

 

መኸተና ይዕዘዝ!!

ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 24 ናይ ነጻነት ዓመታት፡ ኣብ ዕጹው ደምበ ድምጽና ከይተሰምዐ፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ህዝብታትና ከም ሕሱም ክዳሃኽ ጸኒሑ እዩ፡፡ ህዝብታትና ካብ ሰብ ንታሕቲ ካብ ግኡዝ ኣቕሓ ንላዕሊ ዝኾነ ከርፋሕ ሂወት ከሕልፉ ጸኒሖም እዮም። ፍትሒ ዝበሃል ተሓሪሙዎም ብኣባላት ስለላን ጸጥታን ስርዓት ህግደፍ ክእሰሩ፣ ክቕጥቀጡ ደሃዮም ክጠፍእ ክቕዘፉን ጸኒሖም እዮም። ግን ድማ ዓው ኢሉ ኣውያቶም ዘቃልሓሎም፡ ቃንዝኦም ዝሰምዓሎም ከይረኸቡ፡ 10ተታት ዓመታት ኣሕሊፎም። ህግደፍ ንኤርትራ ናብ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ቀይሩዋ እናሃለወ፡ ናይ ጥይት ድምጺ ዘይስማዓላ ደሴት ሰላም ዝኾነት ሃገር ከምዝሃነጸ እናተጃሃረ፡ ዓዘራ መደረ ከስምዕ ጸኒሑ። እንተኾነ ግን ንኹሉ ጊዜ ኣሎዎ ከምዝተባሃለ፡ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ህዝብታትና፡ ካብ ሓጹር ህግደፍ ፈንጢሱ፡ ኣብ እዝኒ ማሕበረ ሰብ ዓለም ክበጽሕ በቒዑ ኣሎ። ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቑ

ብቃልን ተግባርን ዝሰመረ ሓባራዊ ዕዮ

ሎሚ ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ምስ ሕልናና ሞጒትና መብጽዓና ክንዝክር እንከሎና፡ ኣብ ማሕላና ምህላውና ክንፍትሽ፡ ኣበይ ነርና እንታይ ጌርና? እንታይ’ከ ይተርፈና ኣሎ? ክንብል ግድን’ዩ፡፡

ምሉእ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቁ

ህጹጽነት' ንህጹጽ ኩነታት ብዝዓጽፍ “ፖለቲካዊ ድልውነት” ነሰንዮ

ጠንቂ ናይ’ዚ ብርሰትን ምብትታንን ዝኾነ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ስርዓቱን ኣብ ዝቐደመ መርገጾም ብምድራቕ፡ ንጥፍኣት ብርድየት መሪጾም፡ ብፎሎ ንዕርብርቦም እናተዓዝሩ፡ ነቲ ሓደጋ ብምቅልጣፍ ኣጥፊእኻ-ምጥፋእ ምርጭኦም ጌሮሞ ኣለዉ፡፡ ብርግጽ እዚ ፋሽስታዊ ናይ ጥፍኣት ምርጫ’ዚ ዋኒኑ ዝገበረ ሓይሊ፡ ብኩሉ-መዳያቱ ተዳቒቑ፡ ትንፋሱ ክሳብ ትጽንቐቕ ኣብ ዘላ ዕምሪ-ስልጣኑ፡ ጉድጓድ-መቓብሩ እናዕሞቐ ዝዅዕት ዘሎ’ኳ እንተኾነ፡ ሎሚ’ውን ሓይሊ ሚዛን፡ ምስ’ዚ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ምህላዉ ኣካውናና ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ፡፡ ብክንድኡ ከኣ መጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ኣብ ሕቶ ምውዳቑ ካልእ ሓቂ’ዩ፡፡ እዚ ኩነት’ዚ፡ ምስ'ቲ ህዝብታት ኤርትራ በብእዋኑ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መሪር ሓሳረ-መከራን ብህይወት ንምጽናሕ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ከቢድ ዋጋን ተደሚሩ፡ ህልው ኩነታትና፡ ልዕሊ’ቲ ብቓላት ንገልጾ ዝዓሞቐ ኣዝዩ ዘሻቕልን ህጹጽ ፍታሕ ዝጠልብን’ዩ፡፡

ምሉእ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቁ

ሰዓታት ሕላፍ ከይኣኸለ ፡ ወርቃዊ ዕድላትና ጸንቂቕና ንጥቀመሉ ግዜ ሎሚ ኢዩ !!

ስለዝኾነ ድማ፡ ከም ሓይሊ ተቓውሞ ንህልው ኩነታትና ብግቡእ ዝተረደአ፡ ንተባራዕቲ ሕቶታት ህዝብታትና ዝምልስ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚ ህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ተደቂኑ ዘሎ ሓደጋ ንምዕጻፍ ዘኽእል ስጉምቲ፡ ሎሚ/ሕጂ ብምውሳድ፡ ተስፋ ህዝብታትና ናብ ንቡር ቦትኡ ክንመልሶ እንኽእለሉ ታሪኻዊ መድረኽ እዚ’ዩ፡፡ ካብ ሕልናዊ ዕዳን ታሪኻዊ ተሓታትነትን እንድሕነሉ ካልእ ኣጋጣሚ ናይ ምርካብ ተኽእሎና ጸቢብ’ዩ፡፡ ሎሚ ሰዓት-ሕላፍ ኣይኣኸለን፡፡ እቶም ምልክታት ግን ቀይሕ-መስመር ረጊጽና ምህላውና፡ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ንዝተዓዘቦም፡ ኣፍ-ኣውጺኦም ዝሕብሩ’ዮም፡፡ ነዚ ወርቃዊ ዕድል’ዚ፡ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ንምውዓሉ ኩሉ-ጸዓታትና ጸንቂቕና ክጥቀመሉ፡ ውድብና ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ጻዊዒቱ የመሓላልፍ፡፡ ምሉእ ትሕዝቶ ንምንባብ ኣብዚ ጠውቁ

 

ቅኑዕ መርገጺ ንዘላቕን ዘተኣማምንን ዓወት

መላእ ህዝብን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ኤርትራ፡- እዚ ስርዓት’ዚ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ፡ ቅኑዕ ስርዓተ-ምሕደራ ይኹን ሰላማዊ ምስግጋር ፖሎቲካዊ ስልጣን ክህሉ ከምዘይኽእል ብዘይምምታእ ክንኣምን ይግባእ። ኣብ ህልውንኡ ህዝብና ኣብ ጎደና ሰላም፣ ደሞክራስን ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለን ክምርሽ'ዩ ማለት ሕልሚ ምዃኑ ክንግንዘብ የድሊ። ህግደፍ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝቐጸለ፡ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝሕባኣሉ ዕርዲ፡ ምውሓስ ልዕላውነትን ነጻነትን ዝብሉ ጭርሖታት ምዃኖም፡ ግን ድማ ቀንዲ ሓደጋ ናይዚ ባዕሉ ምዃኑ ከነስተውዕል ምስ ዘይንኽእል ደድሕሪ ንሱ ዝፈጥሮ ዕለታዊ ኣጀንዳታት እናተሰሓግና ብልሒ ቃልስና ምጉዳሙ ኣይተርፍን። ንሃገር ብዘይቅዋም ብዊንታን ድልየትንውሱን ጉጅለ እናገዝአ ኩሉ ፖሎቲካውን ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ህዝቢ ዝገሃሰ፡ ቁጠባ ሃገር ብሓደ ጉጅለ ገቢቱ፡ ንህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ድኽነትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ዝሸመመ፡ ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዘሎ፡ ነጻነትና ይኹን ልዑላውነትና፡ ወትሩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝተንጠልጠለ ጉዳይ ምዃኑ ምዝንጋዕ ኣየድልን፡፡

ምሉእ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቁ


ስሙር ቃልሲ ኣብ ክሊ መሪሕ ጭርሖ

እዚ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምውሓስ ራእይናን ዓቕምታትናን ነስምር!! ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተጋበአ ታሪኻዊ ጉባኤ’ዚ፡ ንዝሓለፎም ባላሕቲ ብድሆታትን ሓርጎጽጎጻትን ሰጊሩ፡ ኣብ ኣወንታዊ መደምደምታ ንምብጻሕ ዝከኣለ፡ ረቛሒታት ሃገራዊ ሓድነት ንምውሓስ ነጥበ-ስምምዑ ኣበሪኹ ብምስራዕ ንካልኣዊ ጉዳያት ክኽፈል ዝግብኦ ዋጋ ንምክፋል ልዑል ክብደት ብምሃቡን’ዩ፡፡ ብርግጽ ከኣ ብሰንኪ ፈላሊኻ-ግዛእ ውዲታዊ ፖሊሲ ቶታሊታሪያዊ ጉጅለ ስርዓት ኢሳይያስ ረቒቑ ዝጸንሐ መንፈስ ሕድሕድ ምትእምማንን፡ ዓንዲ-ማእከል ዓወታቱ ምዃኑ ዝተገንዘበ’ዩ፡፡ ነዚ መክሰብ’ዚ ብምዕቓብ ንቅድሚት ንምዕዃኹ ሓጋዚ ባይታ ኣብ ምንጻፍ ሃገራዊ ጉባኤ ኣወንታዊ ክቡዖ ኣመዝጊቡ’ዩ፡፡ ሰለዚ ከኣ ሕድሕድ ንምክብባር፡ ሓቢሩ ንምስራሕን ስሙር ሓይሊ ለውጢ ንምርግጋጽን ዘለዎ ቅሩብነት፡ ብሓድሽ መንፈስ ከዕቑቦ ኪኢሉ’ዩ፡፡ እዚ መቅድም ኩሉ ዋጋ ዝወሃቦ፡ ኣብ መስርሕ ሓባራዊ ገድላዊ ዕዮና እምነ-ኲርናዕ ሽኻል ኮይኑ ዘገልግል፡ ብንዋት ዘይትመን ጸጋ’ዩ፡፡ ብካልእ መዳይ ሃገራዊ ጉባኤና ዘጽደቆም ፖለቲካዊ ቻርተር፣ ህገ-ህንጻን መሪሕ ሓሳብን ሓባራዊ ሰነዳት ቃልስና ብምዃን ተመዝጊቡ’ዩ፡፡  

ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ጠውቁ


ሃገራዊ ጉባኤ ኣውንታዊ ዝላ ንቅድሚት!!

ብመሰረት ውሳኔ ሃገራዊ ዋዕላ ድማ ካብ 21 ክሳብ 30 ሕዳር 2011 ኣስታት 600 ዝኾኑ ዜጋታት ዘሳተፍ፡ ካብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለምን ፖሎቲካዊ ዝንባሌታትን ንኩሉ ክውንነትን መልክዕን ህዝብና ዘንጸባርቕ ሰፊሕ ሃገራዊ ጉባኤ ምግብኡ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉባኤ’ዚ ምስቲ ኩሉ ብርክት ዝበለ ፖሎቲካዊ ዝንባሌታትን ዝተፈላለየ ተመክሮታትን ተጋባእቲ ነቲ ኩሉ መዳያዊ ኩነታት ኤርትራን መፍትሒኡን ዝምልከት ሃናጺ ዘተን ልዝብን ኣካየዱ። ብውጽኢቱ ከኣ ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዘርዕድን ተስፋ ህዝብና ዝመልስን ሓደ ሓባራዊ ፖሎቲካዊ ቻርተርን ውሳኔታት መሪሕነትን ሒዙ ምውጽኡ፡ ኣብ ጉዕዞ መላእ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣውንታዊ ዝላ ኣመዝገበ’ዩ። እዚ ተረኽቦ’ዚ ህዝብን ሃገርን ብምድሓን ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ፡ ኣውንታዊ ጅማሮ ደኣንበር ናይ መወዳእታ ዕማም ክኸውን ስለዘይኽእል፡ ኣብቲ ዝድለ ሽቶኡ ንምብጻሕ፡ መላእ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብመንፈስን ግብርን ኣብ መስርዕ እቲ ብሃገራዊ ጉባኤ ዝተመዘዘ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ብምስላፍ፡ ብዘይተጉላባነት ኩሉ መሳርሒ ቃልሲ ከስንቕዎ ይግባእ።

 ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ጠውቁ


ቃል ይከበር 

ቃልካ ምኽባርን ኣብ ቃልካ ምጽናዕን ልዕሊ ኩሉ፡ ናይ ሕልና ርውየትን ናይ መንፈስ ዕረፍትን ዝህብ ወረጃ ባህሊ እዩ። ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ቃል ምኽባር ከም ባህሊ ምምዕባል፡ ኣብ ሕድሕዱ ዝተኣማመንን ዝከባበርን ብጎደና ምዕባለ ዓቕምታቱ ጠሚሩ ክምርሽ ዓብይ ዓቕሚ ዝፈጥረሉ እዩ። ኣብ ቃልካ ምጽናዕን ቃልካ ምኽባርን መለለዪ ሕላገት ህዝብታት ኤርትራ እዩ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ወረጃ ባህልን ውርሻን ህዝብታትና ዝኾነ ቃልካ ምኽባርን ኣብ ቃልካ ምጽናዕን ዝብል፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ብተደጋጋሚ ብጥልመትን ክሕደትን እናተተከአ ብምምጽኡ፡ ሃገራዊ ሓድነትና ኣብ ፈተና ክወድቕ እናኾነ ዝመጻሉ ኩነታት ይረአ ኣሎ። ምሉአ ትሕዝቶ ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቕ

ጥሙር መኸተ ኣንጻር መን?

እቲ ብሩህ ሓቂ ግን፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት፡ ንህዝብታት ኤርትራ ኣድለይቲ ዝኾኑ ሃለኽቲ ኣቑሑት ካብ ወጻኢ ናብ ውሽጢ ዓዲ ከይኣትዉ ማዕቀብ ኣይገበረን፡፡ ሰብ ሃብቲ ደቂ ሃገርን ወጻእተኛታት፡ ነጻ ኮይኖም ኣብ ንግዳዊ ንጥፈታት ተዋፊሮም ንባዕሎም ተጠቒሞም ንህዝብታትና ክጠቕሙ ማዕቀብ ኣየንበረን፡፡ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ደገ ዘለዉ ወገናት፡ ብቐጥታ ኣብ ዓዲ ንዘለዉ ስድራታቶም ገንዘብ ከይልእኩ ማዕቀብ ኣየመሓላለፈን፡፡ ማዕቀብ ባይቶ ጸጥታ፡ ገንዘብ ናብ ካዝና ኢሳይያስን ጉጅለኡን ከይኣቱ ጥራሕ ዝኽልክል እዩ፡፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት፡ ሽኮር፣ ፊኖ ከምኡ’ውን ነዳዲ ብመራኽብ ተጻዒኑ ናብ ኤርትራ ከይኣቱ ኢሉ ኣይኣገደን፡፡ ብኣንጻሩ ንህዝብታትና ንመዓልታዊ ሂወቶም ይኹን ንዘላቒ ዕብየቶም ዝጠቕሙ ቁጠባውን ንግዳውን ንጥፈታት ከይሰላሰሉ ከቢድ ማዕቀብ ኣምቢሩ ጅሆ ሒዙዎም ዘሎ፡ ባዕሉ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ እዩ፡፡ ስለዝኾነ’ውን ‘’ነታ ዘላታስ ተወሰኸታ’’ ከም ዝበሃል፡ ኣብ ልዕሊ ውሳነ ማዕቀብ፡ ተቓውሞ ህዝብታትና ንምልዕዓል ካብ ዝብል ጸቢብ ጉጅላዊ ሒሳባት ነቒሉ፡ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ህዝብታትና ተወሳኺ ማሕበራውን ቁጠባውን ማዕቀብ ዝጽዕኖም ባዕሉ ፋሽስታዊ መንግስቲ ኢሳይያስ’ምበር ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣይኮነን፡፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኮነ ኢሉ ብዝኽተሎ ስዉርን ርኹስን ሜላ፡ ኣብ ልዕሊ መነባብሮ ህዝብታትና ዝወርድ ተወሳኺ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው፡ ብሕታዊ ተሓታቲኡ ባዕሉ ስርዓት ኢሳይያስ እዩ። ስለዝኾነ’ውን ውሳኔ ማዕቀብ ባይቶ ጸጥታ፡ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራትን ዞባናን ክዕንድርን ሰላሞም ክዘርግ ዝጸንሐ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ኣደብ ክገዝእ ዝገብሮ ብምዃኑ፡ ህዝብታትና ብሽም ‘’ጥሙር-መኸተ’’፡ ንርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ከድሕኑ ዘይኮኑስ፡ ኣብ ዓቕሊ ጽበት ተሸሚሙ ዘዕለብጥ ዘሎ ስርዓት፡ ሓመድ ድበኡ ናብ ዘቀላጥፍ ህዝባዊ ናዕቢ ክቕይሩዎ ይግባእ፡፡

ንምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ጠውቁ

ቤት ጽሕፈት ዜናን ፕሮፖጋን ሰደግኤ

 

 

 

ሰነዳት 7ይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) 21 ለካቲት 2017

ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ፖለቲካዊ ውሳነታትን

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሓድሽ ሕታም ቁጽሪ. 26

 

 

 

Eritrea: Root Causes of the Refugee Crisis

 

ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሩዋንዳ (against deportation video)

 

 

Security Council Resolution 2385 (2017) Adapted at its 8099th meeting on Nov 14 2017

U.N. Security Council renews arms sanctions on Eritrea and Somalia

 

 

ሓዲሽ ሓበሬታ ካብ ኣስምስራ 10-31-17

ጨካን መልሰ ተግባር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ተመሃሮ ዲያእ ኣልእስላምያ ኣስመራ

 

 ሓዲሽ ሓበሬታ ካብ ኣስምስራ 10--31-2017

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ዝዓርፍ መጠን ዝሓለፎ ወጽዓ ክጻወሮ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በጺሑ ይኣክል ይብል ኣሎ መረጋገጺ ነዚ ቪድዮ ረአ

ብፖሊስ ሃገረ ጣልያን ኣብ ልዕሊ ዑቕባ ዝሓተቱ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ዘርኢ ስእሊ

Italian police use water cannon against refugees occupying Rome square

 

ERITREA 2014 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY 

Sheila B. Keetharuth (UN Special Rapporteur) (28 October 2016)

Voices of Eritreans From New York Demonstration October 27-2016

ሓመድ ድበ ህግደፍ ኣብ ጀነቫ ካልኣይይ ቀብሪ ኣብ ኣስመራ 23 ሰነ 2016

Commission of inquiry on Eritrea Press Conference (Geneva,June 8 2016)

 ኤርትራ ጽቡቕ ኣላ ትምዕብል ኣላ ሰላምን ርግኣትን ዝሰፈና ሃገር ኢያ ንምርግጋጽ እዚ ዝስዕብ ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ቪድዮ ረእዩ

 

 

ብስእልን መደረን ዝቐረበ መግለጺ ተትግቢሮም ዘይፈልጡ ናይ ሓሶት መብጽዓታትን ግፍዕታትን ፡ ሕላገት ፋሽስታዊ ኢሳያስን ንሱ ዝመርሖ ፋሽስታዊ ስርዓትን ዘርኢ ናይ ግዳያት ምስክርነት ቀዳማይን ካልኣይን ክፋላት

ቀዳማይ ክፋል

 

ካልኣይ ክፋል

 

ጸብጻብ ወጻኢ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መንግስቲ ኤርትራ

With deep sincerity, as a nation our utmost appreciation goes to the African Union for their kind dedication of the day, November 3, 2013 to the deceased and affected families and friends of the Lampedusa tragedy.

merho.net

 

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ. 25 

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ. 24

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ. 23

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ.22

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ.21

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 20

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 19

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 18

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 17

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 16

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 15

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 14

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 13

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 12

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 11

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 10

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 9

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 8

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሕታም ቁጽሪ 7

ፍሉይ ሕታም መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ ሓድሽ

ኣብ ሻዱሻይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ዝጸደቐ ፖለቲካዊ ፕሮግራም

ኣብ ሻዱሻይ ውድባዊ ጉባኤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ዝጸደቐ ፖለቲካዊ ውሳነታት

 

 

 

  9